Privacy statement

TravelHotelCard

We hechten veel waarde aan de Privacy van onze klanten.

We behandelen dan ook alle informatie die u ons toestuurt met de grootst mogelijke zorg. Gegevens die naar ons worden ge-upload gebruiken wij alleen voor de verwerking en productie van uw bestelling. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doelen. Disclaimer Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde [hyper]links en het daadwerkelijke Hotel-arrangementen aanbod , zijn ons eigendom.

Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Wij streven er naar deze website zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen. Wij zijn gerechtigd de toegang tot deze website te allen tijde te beperken of te onderbreken ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige [impliciete] garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via Internet verzonden worden. Bepaalde [hyper]links in deze website leiden naar websites welke niet ons eigendom zijn, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men deze website. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

TravelHotelCard is een Handelsnaam van 2Getmore B.V (2gm)

2GM respecteert de privacy van alle gebruikers van al haar websites en haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van jouw privacy bij het verwerken van jouw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doel van de gegevensverwerking

2GM verzamelt persoonsgegevens van personen die bij of via 2GM E-Vouchers kopen of anderszins producten of diensten van 2GM afnemen, van bezoekers van de 2GM websites en van Geregistreerde klanten van de 2GM nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "Klant(en)") voor de volgende doeleinden:

  • om Klanten de door hen gekochte E-Vouchers of TravelHotelCard jaarkaart en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de Hotel boeking/reservering waarvoor de klant E-vouchers of TravelHotelCard jaarkaart voor heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het boeking/reservering door te geven)
  • voor direct marketing activiteiten van 2GM, in het bijzonder om Klanten te kunnen informeren over 2GM, de hotel boeking/reservering waarvoor zij voucher verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de Klant af te stemmen
  • om de nieuwsbrief van 2GM toe te kunnen sturen aan Klanten die zich daarvoor hebben aangemeld
  • om de gegevens te verstrekken aan de Hotelier van het Hotel waarvoor de Klant bij 2GM E-voucher heeft gekocht of reserveringen of een boeking heeft geplaatst zodat de hotelier de Klant kan benaderen voor direct marketing doeleinden van de hotelier– aan de hotelier worden slechts e-mailadressen verstrekt van Klanten die daarmee hebben ingestemd
  • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden
  • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op 2GMvan toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mail

Onder meer bij het kopen van TravelHotelCard jaarkaart of reservering of boekingen via de websites vul je zelf jouw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van 2GM, en word je via een "opt-in" de mogelijkheid geboden aan te geven dat je via e-mail informatie van 2GM wilt ontvangen over 2GM, de Hotel boekingen en reserveringen waarvoor 2GM TravelHotelCard jaarkaart verkoopt en de (andere) producten en diensten van 2GM Indien je ervoor kiest geen gebruik te maken van deze "opt-in" mogelijkheid, ontvang je van 2GM geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op Boekingen, reserveringen en verlengingen. Iedere keer dat wij je per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden word je via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat je wordt verwijderd uit het bestand dat 2GM gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. Je kunt ook te allen tijde op onze websites onze contactgegevens vinden om een brief of e-mail naar onze klantenservice sturen, voor verzoek tot afmelding.

Inzage en correctie

Je kunt ons schriftelijk vragen welke gegevens over jou door 2GM worden verwerkt. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in jouw gegevens dan kan je schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Je kan je onder vermelding van 'mutatie persoonsgegevens' richten tot onze klantenservice.

Afmelden direct-marketing

Als je wilt dat 2GM jouw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kan je een brief of e-mail naar onze Klantenservice sturen service@travelhotelcard.com . Het afmelden is kosteloos. Je afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Bewaren gegevens

2GM bewaart jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Na een periode van twee jaar nadat je de laatste keer een TravelHotelCard bij ons hebt gekocht of anderszins een product of dienst van 2GM hebt afgenomen, worden de gegevens uit het bestand verwijderd dat gebruikt wordt voor direct marketing activiteiten, tenzij op 2GM een wettelijke verplichting rust om de gegevens langer te bewaren. Gegevens van Klanten die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van 2GM te willen ontvangen worden bewaard tot na het moment zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Indien je hebt aangegeven dat je niet voor direct marketing doeleinden wilt worden benaderd, worden jouw gegevens, evenals dat gegeven, tot vijf jaar na die mededeling bewaard.

Beveiliging

2GM heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door jouw browser worden opgeslagen op de harde schijf van jouw computer en zorgen ervoor dat je gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites jouw computer al 'kennen'. Je hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. 2GM maakt gebruik van cookies om jou te herkennen bij een volgend bezoek aan haar website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stelt ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Contact / Klantenservice

Voor vragen over het privacy beleid van 2GM en in verband met de verwerking door 2GMvan jouw gegevens, kan je je richten tot onze Klantenservice 2Getmore B.V. T.a.v.: Klantenservice Postbus 124, 3870 CC Hoevelaken, Overeenkomsten met betrekking tot jouw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Copyrights

Deze websites zijn gemaakt en worden onderhouden door 2GM. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de wijze waarop deze op diverse websites van 2GM worden weergegeven, alsmede de opmaak van de websites zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2GM. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten

Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van Hotels berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van het Hotel of aanverwante van, bij 2GM, of de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2Getmore BV Wijzigen statement Dit privacystatement kan door 2GM worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op alle websites van 2Getmore BV. 2Getmore B.V. Postbus 124 3870 CC Hoevelaken KvK nummer: 55679498 BTW nummer: NL851815236.B.01 Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ons worden onderhouden, wordt afgewezen. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt.