Algemene voorwaarden

TravelHotelCard

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en elk document waarnaar hierin wordt verwezen (samen de "Algemene voorwaarden") bepalen de voorwaarden waaronder 2GetMore BV, verder te noemen Travelhotelcard ("Travelhotelcard", "uitgever", "wij", "ons" of "onze") reserveringsdiensten aanbiedt voor hotels en vakanties door derden, via onze website www.travelhotelcard.com of eender welke app die wij uitgeven om u toegang te verlenen tot de reserveringsdienst die wij aanbieden (samen, de "Dienst").

Gelieve deze Algemene voorwaarden aandachtig te lezen voordat u gebruik maakt van de Dienst. U dient geen gebruik maken van de Dienst indien u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden.

Travelhotelcard is een exclusieve reisclub voor clubleden die exclusieve hotelaccommodatie en vakantie-aanbiedingen van hotels en touroperators promoot en adverteert. Travelhotelcard biedt u goedkope hoteltarieven en fantastische aanbiedingen voor (korte) vakanties van uiteenlopende reisaanbieders, met wie u een overeenkomst sluit voor het verstrekken van die hotelaccommodatie of vakantie.
 
DE ROL VAN TRAVELHOTELCARD ALS AGENT VOOR REISAANBIEDERS (ONZE PARTNERS)

Wij doen dienst als een agent voor de Reisaanbieders wiens Reisaanbiedingen op onze website of app worden aangeboden. Dit betekent dat wij optreden namens de Reisaanbieders en een platform aanbieden waarmee u een verbintenis kunt aangaan met de Reisaanbieders voor het verstrekken van de Reisaanbiedingen. Wij gaan niet rechtstreeks met u een verbintenis aan om een Reisaanbieding die u koopt te verstrekken, de verbintenis die u sluit voor de Reisaanbieding wordt aangegaan met de Reisaanbieder. Als dusdanig gelden deze Algemene voorwaarden voor uw gebruik van onze Dienst, maar alle Reisaanbiedingen die u aankoopt, zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden die op de pagina van de Reisaanbieding staan, de reserveringsvoorwaarden die tot uw beschikking worden gesteld net voordat u voor een Reisaanbieding betaalt via onze website of app en de Algemene voorwaarden van de Reisaanbieder waar deze tot uw beschikking worden gesteld in de loop van het reserveringsproces (de "Algemene voorwaarden van het aanbod").  

Door gebruik te maken van de Dienst om een Reisaanbieding te kopen van een Reisaanbieder, stemt u in met de Algemene voorwaarden van de Aanbieding en u stemt ermee in dat u rechtstreeks een verbintenis aangaat met de Reisaanbieder voor wat betreft de aangekochte Reisaanbieding. 

Hoewel Travelhotelcard redelijke inspanningen levert om de Reisaanbieders voor wie het optreedt als een agent zorgvuldig te selecteren, is Travelhotelcard op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verstrekken van de Reisaanbiedingen van een Reisaanbieder. Travelhotelcard handelt niet als reisbemiddelaar of reisorganisator. Voor onderhandelingen, voorwaarden of het sluiten van een contract neemt u contact op met de touroperator. Indien u na de aankoop van een Reisaanbieding vragen of twijfels hebt over de Reisaanbieding, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de Reisaanbieder.  

Aangezien de verbintenis voor de Reisaanbieding wordt gesloten tussen uzelf en de Reisaanbieder, zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de levering van de Reisaanbieding. Als zodanig aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventueel verlies dat u lijdt als gevolg van het gebruikmaken van de Reisaanbieding. 1a. Travelhotelcard brengt diverse hotelkaarten en inlogcodes op de markt, hierna te noemen het product. Uitgever is niet aansprakelijk of staat niet garant voor het actueel zijn, correctheid, volledigheid van de informatie die ter beschikking gesteld wordt. Verder staat uitgever niet garant voor verliezen, die het gebruik of de verspreiding van deze informatie veroorzaakt of in verband staat met de verdeling/het gebruik van deze informatie. Uitgever behoudt zich het recht voor, de informatie die ter beschikking gesteld wordt op ieder moment aan te vullen of te veranderen. 

1b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen, activaties, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten via de websites van uitgever 2GetMore BV (Travelhotelcard) en haar partners. Travelhotelcard is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55679498. De algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanbod van hotels en alle overige voordelen. Evenmin wijst uitgever elke aansprakelijkheid af voor de actualiteit van het aangebodene op haar website. Het aanbod welk door uitgever wordt verstrekt is afkomstig van de informatie die door de hotels, boekingskantoren en overige aanbieders wordt verstrekt. Uitgever fungeert in deze slechts als doorgeefluik. Het aanbod kan wisselen waardoor uitgever niet altijd kan instaan voor de actualiteit.

1c Het product en het daarbij behorende lidmaatschap is pas geldig nadat activatie van het klant- of vouchernummer of de inlogcode van het product op de aangewezen website heeft plaatsgevonden. Activatie dient tenzij anders vermeld binnen 30 dagen na ontvangst te hebben plaatsgevonden.

Artikel 2
2. Het product geeft recht op het gebruik van hotelkamers onder de bij de hotelgegevens vermelde voorwaarden (waaronder de periode). Een van de voordelen is het recht om gebruik te maken van het overnachten in de aangesloten hotels in de aangeven periode onder de voorwaarde dat men daar gebruik maakt van het ontbijt en diner in het betreffende hotel tegen de (prijs)condities van het hotel. Het product heeft een looptijd van minimaal 12 maanden na activatie tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 3
3. De gebruiker die gebruik maakt van zijn recht op overnachtingen, is aan het hotel het minimumbedrag voor ontbijt en diner per persoon per nacht verschuldigd voor zoals in de bevestiging van de boeking staat vermeld. In het geval er geen schriftelijke bevestiging van de boeking is, conform de telefonische boeking van het hotel. Ook in het geval de gebruiker geen gebruik maakt van ontbijt en/of diner is men dit minimumbedrag aan het hotel verschuldigd. In het minimaal door de gebruiker bij het hotel te besteden bedrag aan ontbijt en diner zijn, behoudens dit bij de boeking wordt bevestigd, niet inbegrepen bestedingen als drank, toeristenbelasting, omboekingen voor eenpersoonskamers, eventueel korter verblijf dan 3 nachten, het bijboeken voor extra diensten als huisdieren etc.
Vermelde minimumbestedingen zijn per persoon, per nacht.

Artikel 4

4a. Boekingen van gratis hotelovernachtingen dienen door de gebruiker rechtstreeks bij het hotel te geschieden conform de richtlijnen op de website. Boekingen van overige aanbiedingen zoals hotelovernachtingen met kortingen of hotels incl. vlucht dienen plaats te vinden via de website van de partner van uitgever welke het betreffende hotel of de reis aanbiedt. De algemene voorwaarden van betreffende partner zijn dan van toepassing. Uitgever draagt voor offertes van hotelkamers, boekingen en/of annuleringen geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Bij annulering van de boeking dient de gebruiker zelf zorg te dragen voor tijdige annulering bij het hotel conform de voorwaarden die bij de reservering ter hand zijn gesteld.
4b. Boekingen worden alleen bevestigd indien en voor zover het hotel kamers beschikbaar heeft. 
4c. Bij reservering van een gratis hotel dient de gebruiker op verzoek van het hotel zijn klant- of nummer van het product en de vervaldatum hiervan aan het hotel te melden. Bij aankomst in het hotel dient het product samen met legitimatie van de gebruiker te worden overlegd.
4d. Boekingen komen pas tot stand nadat de boeking aan de gebruiker is bevestigd. Boekingen dienen door de gebruiker nagekomen te worden.
4e. Uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de bevestiging van de reservering en wijst hiervoor elke aansprakelijkheid af.

Artikel 5
5a. De inhoud van de hoteldatabase, online hotelgids met daarin vermeld de hotels en andere faciliteiten, catalogi, folders, drukwerken, prijslijsten e.d. worden door uitgever met grote zorg samengesteld, doch bevat uitsluitend algemene informatie die uitgever niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.
5b. Uitgever is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor afwijkingen in de hoteldatabase of hotelgids en ook niet voor drukfouten. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van hotels, prijzen van ontbijt en diner, hotelkamerprijzen en de voorwaarden waaronder het aanbod wordt aangeboden zijn mogelijk.
5c. Uitgever garandeert op basis van het product geen boekingen. Het aanbod is gebaseerd op vrije capaciteit van het hotel.
5d. De aansprakelijkheid van uitgever tegenover de gebruiker en/of afnemer van het product, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot de prijs van het product, die daadwerkelijk is betaald, dan wel - indien uitgever ter zake die eventuele aansprakelijkheid een verzekering heeft afgesloten - maximaal tot de hoogte van het verzekerde bedrag. Uitgever is in geen geval aansprakelijk voor schade uit welke hoofden dan ook tegenover derden die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de hoteldatabase en/of het product.
5e. Uitgever is niet aansprakelijk voor opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 6
6a. Betaling van het product dient binnen 14 dagen na facturatie verricht te zijn. Blijft betaling uit, dan is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de afnemer in verzuim is, is uitgever gerechtigd de buitengebruikstelling en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. Voor een vergoeding komen in aanmerking die buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid zijn gemaakt en die qua hoogte redelijk zijn in verhouding tot de openstaande vordering.

6b. Uitgever behoudt zich het recht voor om kaarten of vouchers waarvan tijdige betaling aan uitgever uitblijft te blokkeren waardoor deze ongeldig blijven totdat betaling heeft plaatsgevonden. Het blokkeren ontheft de afnemer niet van de betalingsverplichting.

Artikel 7. Een boeking dient door de gebruiker nagekomen te worden. Annuleringen van boekingen dienen conform de voorwaarden van het geboekte hotel door de gebruiker zelf te geschieden bij het hotel of via de partnerwebsite indien de boeking online via de website van een partner heeft plaatsgevonden.  

Artikel 8
8.1 De gebruiker accepteert dat uitgever op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor de informatie over het gebodene en de actualiteit hiervan. Uitgever is nooit partij bij een overeenkomst die de gebruiker met een hotel of online reservering bij een partner is aangaan. 8.2 Op producten en/of diensten die worden aangeboden kunnen de gebruiksvoorwaarden van de betreffende partij van toepassing zijn. Uitgever heeft geen zeggenschap over de toepassing of inhoud daarvan, en is daar niet verantwoordelijk voor. 8.3 Eventuele geschillen met hotels, boekingskantoren of met derden dient de consument zelf op te lossen. Uitgever kan desgevraagd hierin bemiddelen doch is daar geen partij bij.
Artikel 9
Uitgever heeft het recht om gebruik te maken van de persoonsgegevens van gebruikers en/of houders van de kaart. Dit ten behoeve van de registratie en het verzenden van de nieuwsbrief. Wanneer dit laatste niet gewenst is, dient de gebruiker dit schriftelijk kenbaar te maken aan uitgever.
Artikel 10

10a Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10b Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
10c Indien een klacht van een afnemer door uitgever gegrond wordt verklaard, zal het daarop betrekking hebbende door de afnemer betaalde bedrag door uitgever worden teruggestort op de rekening van de consument/afnemer. Restitutie van betaling vindt slechts plaats na onbeschadigde en voldoende gefrankeerde ontvangst van het volledige product door uitgever binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het product.
10d Indien de consument niet tevreden is over het geleverde dan kan deze binnen 14 dagen het artikel terugsturen. Het artikel dient ongebruikt, volledig en onbeschadigd voldoende gefrankeerd verzonden te worden. Binnen 30 dagen na ontvangst wordt het aankoopbedrag na aftrek van administratiekosten teruggestort op de rekening. Dit recht van retour geldt niet voor activatie/registratie kosten, administratiekosten, kosten voor upgrade van een aangekocht product, boekingskosten, bij aanschaf via derden en indien het product na ontvangst wordt geactiveerd. Een gekozen upgrade tijdens activatie van een klant- of vouchernummer kan niet worden geannuleerd. Ook is het herroepingsrecht niet op een upgrade bij activatie van toepassing. 11e Uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor aanspraken c.q. vorderingsrechten die derden uit welke hoofde dan ook mochten hebben op distributeurs of partners van uitgever. Uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor betalingen, welke door consumenten/afnemers zijn verricht aan derden zoals wederverkopers of distributeurs ten behoeve van het kunnen verkrijgen van de pas, card, voucher of verlengingen daarvan. Voordat de afnemer tot aankoop bij derden overgaat, heeft deze de mogelijkheid om bij uitgever informatie over het aanbod van de beoogde wederverkoper of distributeur in te winnen. Uitsluitend de door uitgever verstrekte klant- of vouchernummers zijn geldig. Bestellingen waarvan reeds gereserveerde hotelovernachtingen deel uit maken, vallen niet onder het recht van retour waardoor teruggave van het gekochte product niet mogelijk is. Diensten betreffende logies of vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 
10f Zodra de activering van het klant- of vouchernummer is afgerond is er sprake van ingebruikname van het product en vervalt het recht van teruggave. De consument heeft het recht van retour van niet geactiveerde klant- of vouchernummers binnen 14 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs van het product terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. 11g Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd aan afzender retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die van de naam van de consument zijn voorzien en derhalve duidelijk persoonlijk van aard zijn.
10h. Klachten: Uitgever neemt alle klachten zeer serieus. U dient een klacht kenbaar te maken aan de klantenservice zoals vermeld op de website. Wij nemen uw klacht z.s.m. in behandeling en proberen deze binnen 10 werkdagen af te handelen. Als u vragen heeft over de refund geschillenpolicy kunt u contact opnemen met uitgever.

Artikel 11 De algemene voorwaarden kunnen door uitgever worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking 10 dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekendgemaakt. Als bekendmaking geldt een kennisgeving gericht aan het bij activatie opgegeven mailadres. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren kan hij het lidmaatschap binnen 30 dagen na het ingaan van de wijziging opzeggen met inachtneming van de daartoe gestelde vereisten.

Artikel 12 Elke rechtsverhouding tussen uitgever en het lid wordt beheerst door het Nederlands recht. "Alle geschillen voortvloeiende uit enigerlei rechtsbetrekking tussen uitgever en de gebruiker behoren exclusief tot de competentie van de Rechtbank te Amsterdam." Elk document dat een verbintenis van uitgever inhoudt kan enkel aan uitgever tegengeworpen worden indien het de handtekening draagt van personen die bevoegd zijn in haar in voorkomend geval te verbinden. De na(a)m(en) van ondertekenaar(s) met vermelding van bevoegdheid en een specimen van hun handtekening kan bij uitgever geraadpleegd worden.

Artikel 13 -Privacy Beleid 

Wat gebeurt er met persoonlijke gegevens?
• Om u snel, gemakkelijk, veilig en 24uur / 7 dagen per week reserveringsaanvragen te laten maken.
• Om u later te contacteren voor informatie en marketingdoeleinden (dit gebeurt alleen als u daar uitdrukkelijk vooraf toestemming voor heeft gegeven).
• Om u mededelingen te doen met betrekking tot uw eventuele reserveringen.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Toegang tot persoonlijke gegevens
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het mailadres info@hotel-express.nl Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Gegevensoverdracht en beveiliging
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.
Aanvullende alg. voorwaarden bij verkoop aan consumenten:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Privacy Beleid


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Ondernemer handelt onder de naam 2getmore en Travelhotelcard en is ingeschreven bij de kamer van koophandel  NL, K.v.K. 55679498, Tel. 0031653 470 840, info@hotel-express.nl

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 -Privacy Beleid 

Wat gebeurt er met persoonlijke gegevens?
• Om u snel, gemakkelijk, veilig en 24uur / 7 dagen per week reserveringsaanvragen te laten maken.
• Om u later te contacteren voor informatie en marketingdoeleinden (dit gebeurt alleen als u daar uitdrukkelijk vooraf toestemming voor heeft gegeven).
• Om u mededelingen te doen met betrekking tot uw eventuele reserveringen.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Toegang tot persoonlijke gegevens
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het mailadres info@hotel-express.nl Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Gegevensoverdracht en beveiliging
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.